Den Dostoevskogo na Kuznechnom. Photo Timura Egorova